آن طرف دیگ های سفارت انگلیس

درست یک سال قبل از آغاز نهضت عدالتخواهی، سفارت انگلیس در تدارک اتفاقی بزرگ است. تحصن‌ مردم‌ در سفارت‌ انگلیس‌ در صدر مشروطه، از حوادث‌ مرموز و پیچیده تاریخ‌ کشورمان‌ در قرن‌ اخیر و از شیطنت های بزرگ انگلیس در تاریخ ایران است.
آن طرف دیگ های سفارت انگلیس

درست یک سال قبل از آغاز نهضت عدالتخواهی، سفارت انگلیس در تدارک اتفاقی بزرگ است. تحصن‌ مردم‌ در سفارت‌ انگلیس‌ در صدر مشروطه، از حوادث‌ مرموز و پیچیده تاریخ‌ کشورمان‌ در قرن‌ اخیر و از شیطنت های بزرگ انگلیس در تاریخ ایران است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.