نشست دوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

مخالفان تطبیق تاریخ با اکنون تأکید می‌کنند که حوادث تاریخی، حوادثی یگانه و منحصر بفرد  هستند و هرگز قابل تکرار و تطبیق در زمانه دیگری نیستند؛ زیرا شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی و فکری هر رویداد تاریخی با دوره‌های بعدی بکلی تفاوت دارد و هر رویداد را باید در بستر زمانی خود تحلیل کرد. مخالفان معتقدند کسانی که سعی دارند حوادث تاریخی را با رویدادهای کنونی مقایسه و تطبیق کنند، دچار «زمان‌پریشی» هستند.
تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

نشست دوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

مخالفان تطبیق تاریخ با اکنون تأکید می‌کنند که حوادث تاریخی، حوادثی یگانه و منحصر بفرد  هستند و هرگز قابل تکرار و تطبیق در زمانه دیگری نیستند؛ زیرا شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی و فکری هر رویداد تاریخی با دوره‌های بعدی بکلی تفاوت دارد و هر رویداد را باید در بستر زمانی خود تحلیل کرد. مخالفان معتقدند کسانی که سعی دارند حوادث تاریخی را با رویدادهای کنونی مقایسه و تطبیق کنند، دچار «زمان‌پریشی» هستند.

بر اساس این دیدگاه، زمان‌پریشی نوعی خطای روش‌شناختی در مطالعه تاریخ است. زمان‌پریشی بدین معناست که رخداد یا اندیشهاي از بستر زماني یا مکاني خود منفک شده و در بستر زمانی و مکانی دیگري تصویر یا تفسير گردد. به عبارت دیگر زمانی که مورخ، زمان خود را كه زمان حال است با زمان رويداد كه گذشته است از يكديگر تفكيك نمي‌كند و رویداد تاریخی را در زمان حال تجزيه و تحليل مي‌كند، دچار زمان‌پریشی شده است. به زعم مخالفان، تطبیق رویدادهای تاریخ اسلام با اکنون نیز نوعی زمان‌پریشی است و شناخت نادرستی از تاریخ اسلام برای ما ایجاد می‌کند؛ به همین خاطر باید از آن پرهیز کرد.

در همین راستا کانون اندیشه جوان قصد دارد تا در روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه ساعت ۲۱ با حضور سعید طاوسی مسرور در نشستی مجازی تحت عنوان «تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.