درس ۱ از۶
در حال پیشرفت

جلسه اول

برنامه حاضر با ارائه دکتر اباذري پیرامون موضوع «جامعه‌شناسی مواجهه با علم در ايران»  می باشد. دراین نشست  درباره مواجهه ايرانيان با علم دينی سخن به میان آمده است.  دکتر اباذری در این نشست با اشاره به اینکه علم جديد در ايران با شكست ايرانيان از سپاه روسيه و نياز ما برای كسب علم آغاز شد و با تاسيس مراكزی نظير دارالفنون ادامه يافت می گوید: در افق یک دهه دیگر موضوع مدرنيته از دستور كار خارج می شود و نبايد سرنوشتمان را به موضوعاتی گره بزنيم كه در سطح جهانی به كار خود پايان داده‌اند.

دکتر اباذری در بخش ديگری از سخنانش به نحوه مواجهه محمدرضا پهلوی با افكار چپ،و روشنفکرانی چون نراقی، سیدحسین نصر، آل احمد و شریعتی در مواجهه با غرب اشاره کرده و در ابعاد متفاوتی به تاثیرپذیری آنها پرداختند.


برای دانلود فایل جلسه اول کلیک کنید.