استاد محمدرضا قائمی نیک

مختصری درباره استاد

مختصری درباره استاد قائمی نیک

رزومة استاد:

دکتر محمدرضا قائمی نیک، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکدة علوم اسلامی رضوی است. عمدة پژوهش­های او در حوزه الاهیات دین و نسبت میان علم و دین است. وی کتابی در زمینة شکل گیری علم اسلامی و کتابی از جان میلبنک ترجمه کرده است که کاملا متناسب با زمینة برگزاری این دوره است.