درس ۱ از۰
در حال پیشرفت

جایگاه فقه و شریعت در قانونگذاری

قوه مقننه و شورای نگهبان، قوانین را بر چه اساسی تصویب می کنند؟ آیا خواست مردم و پیاده سازی احکام اسلامی در این حوزه، مورد توجه آنها می باشد؟

با صدای: محمد مهدی همتی، سید حسن حیدری