درس ۴ از۶
در حال پیشرفت

جلسه چهارم

در این نشست دکتر سعید زیبا کلام به ارائه مقاله ای پژوهشی در زمينه چيستی و جايگاه نظريه علمی می پردازد و امكان پذيری و چگونگی فرآيند دانش را مورد بررسی قرار می دهد. و ایشان در تحليل نهايی خود در این نشست بیان می دارد: اين ما انسان ها هستيم كه با اتكا به تعلقات و تلقيات خود پديدارهای بی شكل و محتوا را در چارچوب های نسلی و قومی دسته بندی می كنيم و در اين راه از هيچ نظريه جامع و مانعی نمی توانيم برخوردار و بهرمند باشيم و چه بسا كوشش های ما نيز به شكل گيری چنين چيزی نيانجامد اما اقتضاء برآوردن نيازها و آرزوها و دفع آلام و رنج ها ما را بر آن می دارد كه به پژوهش های عينی و نهادينه شده در چارچوب دانش ها تن دردهيم.

در انتهای این جلسه دکتر زیبا کلام به پرسش و پاسخ با دانشجویان می پردازد.


برای دانلود فایل جلسه چهارم کلیک کنید.