چند رسانه ای

هدف قیام

آیا دختری به نام رقیه

پیام آور عاشورا

حضرت زینب(س) در مدینه دائما مجالس روضه و تبیین عاشورا برگزار می کردند…

دکتر محمد دزفولی از وقایع تاریخی رحلت حضرت زینب می گوید.

فلسفه اشک

فلسفه گریه بر امام حسین