ازدواج سفید یا همباشی سیاه؟

دکتر قرائی مقدم، به «ازدواج سفید»، لقب «همباشی سیاه» را می‌دهد.

من با عنوان «ازدواج سفید» مخالفم؛ زیرا نه ازدواج است نه سفید.

آنها «همباش‌های سیاه» هستند!

 

گزیده صحبت‌های دکتر امان‌الله قرائی مقدم در نشست ازدواج سفید

کاری از کانون اندیشه جوان

دیدگاه شما

پاسخ