سلسله نشست ازدواج سفید

سلسله نشست «ازدواج سفید»، این پدیده نوظهور جامعه را بررسی می‌کند.

ازدواج سفید؛ واکاوی زوایای پیدا و پنهان

 نشست اول: سه شنبه ۲ آبان
دکتر فیاض
دکتر قرائی مقدم
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ساعت برگزاری: ۱۵:۳۰ – ۱۷:۰۰

نشست دوم: سه شنبه ۹ آبان
دکتر ابهری
دکتر اعزازی
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ساعت برگزاری: ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰

دیدگاه شما

پاسخ