رویداد

نشست دوم : آسیب‌ های شهر مدرن

نشست دوم : آسیب‌ های شهر مدرن

نشست مجازی ما و شهر مدرن با موضوع «آسیب‌های شهر مدرن» با حضور محمدجواد استادی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.

نشست مجازی شرق در نگاه غرب

نشست مجازی شرق در نگاه غرب

نشست مجازی شرق در نگاه غرب با موضوع «شرق شناسی؛ مبانی و مفاهیم» با حضور مجید سلیمانی ساسانی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.

نشست مجازی اسلامِ شریعتی

نشست مجازی اسلامِ شریعتی

نشست مجازی با موضوع «بررسی رویکرد اسلام شناسی شریعتی» با حضور مهدی عبدالهی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.