رویداد

نشست مجازی و حضوری راهبرد های فمنیسم در فضای نشر کتاب

نشست مجازی و حضوری راهبرد های فمنیسم در فضای نشر کتاب

نشست مجازی و حضوری هم‌اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب» با حضور ابوالفضل اقبالی در غرفه کانون اندیشه جوان در دورۀ سی و سوم نمایشگاه کتاب تهران بررسی می‌شود.

نشست مجازی و حضوری بررسی آثار پژوهشی علی ذوعلم در کانون اندیشه جوان

نشست مجازی و حضوری بررسی آثار پژوهشی علی ذوعلم در کانون اندیشه جوان

نشست مجازی و حضوری هم‌اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «بررسی آثار پژوهشی علی ذوعلم در کانون اندیشه جوان» با حضور علی ذوعلم در غرفه کانون اندیشه جوان در دورۀ سی و سوم نمایشگاه کتاب تهران بررسی می‌شود.

نشست مجازی رواداری و اسلام

نشست مجازی رواداری و اسلام

نشست مجازی رواداری و اسلام با موضوعات «تساهل و رواداری در اندیشه آیت الله مصباح» و «تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی» با حضور روزبه زارع و عباس فتحی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.