رویداد

نشست مجازی اسلامِ شریعتی

نشست مجازی اسلامِ شریعتی

نشست مجازی با موضوع «بررسی رویکرد اسلام شناسی شریعتی» با حضور مهدی عبدالهی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.

نشست مجازی مصیر غرب

نشست مجازی مصیر غرب

نشست مجازی مصیر غرب با موضوعات «بررسی نظریه انحطاط غرب اشپنگلر» ، «بررسی نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون» و «بررسی نظریه پایان تاریخ فوکویاما»با حضور غلامعلی سلیمانی، محمدحسین ضمیریان و علیرضا بلیغ در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.

نشست مجازی نقطه عطف

نشست مجازی نقطه عطف

نشست مجازی نقطه عطف با موضوعات «درآمدی بر فقه سیاسی شیعه با نگاهی به جنبش تنباکو» و «روایت تاریخی قیام تنباکو» با حضور سیدسجاد ایزدهی و محمدمحمود هاشمی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.