رویداد

نشست مجازی علم نافع

نشست مجازی علم نافع

نشست مجازی از نشست‌های علم نافع با موضوع «علم نافع در مدارس و دانشگاه ها» با حضور محمدرضا یقینی در کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

نشست مجازی فلسفه تاریخ تشیع

نشست مجازی فلسفه تاریخ تشیع

نشست مجازی با موضوع «فلسفه تاریخ تشیع» با حضور مصطفی جمالی در کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

نشست مجازی تاریخ هگلی

نشست مجازی تاریخ هگلی

نشست مجازی از نشست‌های تاریخ هگلی با موضوع «فلسفه تاریخ از منظر هگل» با حضور امیر آقاجانلو در کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

نشست دوم : مفهوم علم در فلسفه اسلامی

نشست دوم : مفهوم علم در فلسفه اسلامی

دومین نشست مجازی از سلسله نشست‌های علم در عالم اسلام با موضوع «مفهوم علم در فلسفه اسلامی» با حضور حضور علی جعفری هُرستانی در کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

نشست اول : نسبت علم و الهیات (نظریه تکامل)

نشست اول : نسبت علم و الهیات (نظریه تکامل)

اولین نشست مجازی از سلسله نشست‌های علم در عالم اسلام با موضوع نسبت علم و الهیات (نظریه تکامل) با حضور نیما نریمانی در کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

نشست مجازی علم در عالم اسلام

نشست مجازی علم در عالم اسلام

نشست های مجازی علم در عالم اسلام با موضوعات «نسبت علم و الهیات (نظریه تکامل)» و «مفهوم علم در فلسفه اسلامی» با حضور حضور نیما نریمانی و علی جعفری هُرستانی در کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.