آیین خودساخته

سکولاریسم را مفهومی علمی و غیر ایدئولوژیک می خوانند که به توسعه می انجامد اما به واقع این مفهوم چه معنایی داشته و به چه می انجامد؟

سکولاریسم را مفهومی علمی و غیر ایدئولوژیک می خوانند که به توسعه می انجامد اما به واقع این مفهوم چه معنایی داشته و به چه می انجامد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.