ابن خلدون و خوانش های انحرافی

ابن خلدون و خوانش های انحرافی

ابن خلدون کلید مهمی برای فهم اندیشه بسیاری از متفکران معاصر اروپایی و مسلمان است.
اما چرا متفکری همچون ابن خلدون در دوره مدرن و توسط متفکران معاصر مورد خوانش های ناصحیح قرار گرفته است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.