اجرای عدالت و مساوات در حکومت علوی

دکتر رجبی دوانی از اجرای عدالت و مساوات در حکومت علوی می گوید.

امام هرگونه امتیازخواهی های ناروا و رانت ها را لغو کردند.
‌‌
دکتر رجبی دوانی از اجرای عدالت و مساوات در حکومت علوی می گوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.