اخلاقی برای تشکیلات

تشکل می تواند لهو شود، اگر ما به جای گام بر داشتن در مسیر اهداف به سمت تشکیلاتمان سرگرم و مشغول شویم و آن برایمان جانشین خدا و حق شود؛ اما چه داشته باشیم تا درگیر این لهو و غفلت نشویم؟
اخلاقی برای تشکیلات

تشکل می تواند لهو شود، اگر ما به جای گام بر داشتن در مسیر اهداف به سمت تشکیلاتمان سرگرم و مشغول شویم و آن برایمان جانشین خدا و حق شود؛ اما چه داشته باشیم تا درگیر این لهو و غفلت نشویم؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.