اسلام منهای تحجر و التقاط

دغدغه اسلام ناب و نیفتادن در ورطه اسلام امریکایی از مسائل دانشجویان در پیگیری مبانی معرفتی بوده است، طرح اسلام ناب سعی کرده است این دغدغه دانشجویان را برطرف کند اما آیا این طرح موفق بوده است؟
اسلام منهای تحجر و التقاط

دغدغه اسلام ناب و نیفتادن در ورطه اسلام امریکایی از مسائل دانشجویان در پیگیری مبانی معرفتی بوده است، طرح اسلام ناب سعی کرده است این دغدغه دانشجویان را برطرف کند اما آیا این طرح موفق بوده است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.