افسران تولید فکر !

جامعه امروز برای تحول، بیش از هر چیز نیازمند تحول در فکر و اندیشه بیش از روش ها است؛ تشکل های دانشجویی افسران جوان این حوزه هستند اما تا به حال چه کارنامه ای برای خود رقم زده اند و ماموریت ویژه آنها در آینده این تحول خواهی چیست؟
افسران تولید فکر !

جامعه امروز برای تحول، بیش از هر چیز نیازمند تحول در فکر و اندیشه بیش از روش ها است؛ تشکل های دانشجویی افسران جوان این حوزه هستند اما تا به حال چه کارنامه ای برای خود رقم زده اند و ماموریت ویژه آنها در آینده این تحول خواهی چیست؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.