الگوی حکمرانی فرهنگی و برنامه هفتم توسعه

الگوی حکمرانی فرهنگی و برنامه هفتم توسعه

فیلم کامل نشست علمی «الگوی حکمرانی فرهنگی و برنامه هفتم توسعه» این نشست با حضور حسین بابایی مجرد «عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» برگزار شد.

صوت نشست «الگوی حکمرانی فرهنگی و برنامه هفتم توسعه»

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.