الگوی کارآمد

الگوی کارآمد

کارآمدی از عناصر مهم مرتبط با مشروعیت و مقبولیت قلمداد شده و همواره مسئله نظام های سیاسی به حساب می آید. کارآمدی در نظام های مردم سالار، عاملی تعیین کننده در مشارکت مردم و نگهداشت سرمایه های اجتماعی یک نظام سیاسی است. البته متغیرهای بسیاری وجود دارد که این کارآمدی با آن سنجش شده و تحلیل می شود. مدل کارآمدی در جمهوری اسلامی چگونه تحلیل و ارزیابی می شود؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.