بنیه فکری ، چالش امروز تشکل ها

تقویت بنیه حافظه به جای بنیه فکری ، نداشتن گفتمان تولیدی ، افراط در خودنگری و دوری از جهان اطراف از جمله خود انتقادی هایی است که افراد تشکیلاتی آن ها را نقطه ضعف تشکل های امروزی عنوان می کنند.

تقویت بنیه حافظه به جای بنیه فکری ، نداشتن گفتمان تولیدی ، افراط در خودنگری و دوری از جهان اطراف از جمله خود انتقادی هایی است که افراد تشکیلاتی آن ها را نقطه ضعف تشکل های امروزی عنوان می کنند.

اما چرا تشکل ها مانند گذشته تاثیر گذار نیستند ؟
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.