بورس در وضعیت قرمز

بورس فراز و نشیب عجیبی را در این یکسال پشت سر گذاشت اما هنوز چالش های آن تمام نشده است. حالا برای حل وضعیت بازار سرمایه و تحلیل آن، بسیاری چشم به سمت دانشگاه و نخبگان دارند. تشکل های دانشجویی در اینباره چه می گویند؟
بورس در وضعیت قرمز

بورس فراز و نشیب عجیبی را در این یکسال پشت سر گذاشت اما هنوز چالش های آن تمام نشده است. حالا برای حل وضعیت بازار سرمایه و تحلیل آن، بسیاری چشم به سمت دانشگاه و نخبگان دارند. تشکل های دانشجویی در اینباره چه می گویند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.