تراژدی پنهان

تراژدی پنهان

فرار مغزها و کوچ نخبگان از این سرزمین، همواره چالش جدی جامعه علمی کشور بوده است. مسئله ای ملموس که تاکنون فرایند مثبت و کارسازی برای جلوگیری از آن و استقرار جریان معکوس این نوع مهاجرت توسط مسئولین در نظر گرفته نشده است.شیب این نوع مهاجرت، هرروز رو به افزایش است. باید برای این تراژدی پنهان که از بین برنده سرمایه انسانی موثر کشور است، چاره ای جُست.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.