تشکل ها در ایستگاه سیزدهم

تشکل های دانشجویی همیشه از کنش گران فعال در مواجهه با دولت ها بوده اند. مطالبه گری آنها البته بسته به دولت منتخب و رویکرد های سیاسی گاها فرازو فرود داشته است باید دید آنها در ایران 1400 و در مواجهه با دولت سیزدهم چه رویکردی درمطالبه گری دارند؟
تشکل ها در ایستگاه سیزدهم

تشکل های دانشجویی همیشه از کنش گران فعال در مواجهه با دولت ها بوده اند. مطالبه گری آنها البته بسته به دولت منتخب و رویکرد های سیاسی گاها فرازو فرود داشته است باید دید آنها در ایران ۱۴۰۰ و در مواجهه با دولت سیزدهم چه رویکردی درمطالبه گری دارند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.