تشکل ها و رژیم مطالعه!

سرانه مطالعه در کشور چنگی به دل نمی زند؛ کتاب و کتابخوانی برای تشکل ها به عنوان پیشگامان عرصه فرهنگ و تمدن سازی چقدر اولویت دارد؟ آیا آنها هم دچار کتاب گریزی شده اند؟!
تشکل ها و رژیم مطالعه!

سرانه مطالعه در کشور چنگی به دل نمی زند؛ کتاب و کتابخوانی برای تشکل ها به عنوان پیشگامان عرصه فرهنگ و تمدن سازی چقدر اولویت دارد؟ آیا آنها هم دچار کتاب گریزی شده اند؟!

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.