تعاون کلید گمشده اقتصاد

اقتصاد تعاونی راهکاری عملی برای خارج شدن از مشکلات فعلی و رشد و توسعه اقصادی است اما هنوز سهم ناچیزی در اقتصاد دارد.این در حالی است که این توصیه اسلامی در کشوری مانند امریکا سهمی۴۵ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد؟ مشکل کجاست؟
تعاون کلید گمشده اقتصاد

اقتصاد تعاونی راهکاری عملی برای خارج شدن از مشکلات فعلی و رشد و توسعه اقصادی است
اما هنوز سهم ناچیزی در اقتصاد دارد.این در حالی است که این توصیه اسلامی در کشوری مانند امریکا سهمی۴۵ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد؟
مشکل کجاست؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.