تفسیر وارونه

نظریات و تفکران خود به تاریخ اسلام استناد می‌کنند. اما بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که حوادث تاریخی بر شرایط کنونی قابل تطبیق نیستند و این امر از لحاظ نظری، غیرممکن است.
تفسیر وارونه

امروزه برخی از سیاست‌مداران برای توجیه نظریات و تفکران خود به تاریخ اسلام استناد می‌کنند. اما بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که حوادث تاریخی بر شرایط کنونی قابل تطبیق نیستند و این امر از لحاظ نظری، غیرممکن است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.