توزیع قدرت، بازداری و توازن

تفکیک قوا اندیشه ای برخاسته از مسیری است که غرب مدرن در طی سده ها گذراند و فراگیر شد.خوانشی از این اندیشه پس از انقلاب اسلامی ایران در قانون اساسی ما پذیرفته شد. اما کدام خوانش از این اندیشه در قانون اساسی ما پذیرفته شده است و نسبت تفکیک قوا و ولایت فقیه چیست؟
توزیع قدرت، بازداری و توازن

تفکیک قوا اندیشه ای برخاسته از مسیری است که غرب مدرن در طی سده ها گذراند و فراگیر شد.خوانشی از این اندیشه پس از انقلاب اسلامی ایران در قانون اساسی ما پذیرفته شد. اما کدام خوانش از این اندیشه در قانون اساسی ما پذیرفته شده است و نسبت تفکیک قوا و ولایت فقیه چیست؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.