ثبت نام حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی علامه طباطبایی

حلقه آشنایی با اندیشه سیاسی علامه طباطبایی با محوریت کتب و مقالات ایشان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا یزدانی مقدم به صورت مجازی برگزار می شود.
ثبت نام حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی علامه طباطبایی

ثبت نام حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی علامه طباطبایی

ﻳﻜﻲ از مهم‌ترین وﺟﻮه ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺸﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ دارای اﺑﻌﺎد و زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻧﺪیشه ﺳﻴﺎﺳﻲ در دوره ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ دوﭼﻨﺪان دارد؛ زﻳﺮا اﻣﺮوزه ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ و ﭼﻨﺪﭘﺎرﮔﻲ‌ﻫﺎ و اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ‌ﻫﺎی گوناگون روﺑﺮو اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ پاسخی ﺑـﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ادراﻛﺎت اﻋﺘﺒﺎري از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺪﻳﻊ و اﺑﺘﻜﺎري ﻋﻼﻣﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﻳﺔ ادراﻛﺎت اﻋﺘﺒﺎری در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎسی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ علامه داراي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ میﺷﻮد ﻓﻀـﺎي ﺟﺪﻳﺪي در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ را در پی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت زﻣﺎﻧﻪ است.
کانون اندیشه جوان به منظور شناخت «اندیشه سیاسی علامه طباطبایی» حلقه مطالعاتی را با محوریت کتب و مقالات علامه و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا یزدانی مقدم به صورت مجازی برگزار می‌کند.
محورهایی که در این دوره مورد بحث قرار می‌گیرند:
۱. نظریه ادراکات اعتباری و اندیشه سیاسی
۲. چیستی حکومت اسلامی ضرورت و وظایف آن
۳. شکل و ساختار حکومت اسلامی
۴. جایگاه مردم، نمایندگان و قانون در حکومت اسلامی
۵. ولایت فقیه
۶. معنای عدالت
۷. معنای آزادی

هزینه ثبت نام ۱۰ جلسه : ۸۰ هزارتومان
تخفیف ها:
برای اعضای تشکل های دانشجویی و طلاب: ۴۰ هزار تومان
ثبت نام دو دوره از دوره‌های جاری کانون به صورت هم زمان: ۴۰ هزار تومان
ثبت نام به صورت گروهی(۳نفر یا بیشتر): ۴۰ هزار تومان

 

 

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل کنید :

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.