ثبت نام درسگفتار «تاریخ تطبیقی اکنونی آموزش عالی»

این درسگفتار تلاش می کند تا با ارجاع به تاریخ آموزش عالی در غرب، مسئله آموزش عالی در ایران را فهم کند و از این طریق وضع موجود آموزش عالی در ایران را در مقابل آنچه آموزش عالی «در راه» نامیده شده است، قرار دهد.
ثبت نام درسگفتار «تاریخ تطبیقی اکنونی آموزش عالی»

دانش جدید در ایران با تأسیس مدارس عمومی و تخصصی و دانشگاه ها، پای در راه تربیت نیروی انسانی، ساخت ملت و ایجاد مشروعیت برای دولت نهاده است، اما مسئلۀ اساسی این است که دانش جدید در ایرانِ معاصر، ساخت نهادی پیدا نکرده است و درون یک موقعیت تمدنی در ایران شکل نگرفته اند. این آشفتگی در وضعیت آموزش عالی در ایران در حالی است که توسعۀ حکومت ها به حضور دانش در همۀ عرصه های اجتماعی نیاز دارد و دانش نیز در قالب نهاد دانش این حضور فراگیر را ایجاد می کند. تحول حکمرانی در شهرها، دولت ها و حتی جهان در مأموریت نهادهای جامعه از جمله نهادهای دانشی موجود و نهادهای دانشی جدید بازتاب می یابد.

این درسگفتار تلاش می کند تا با ارجاع به تاریخ آموزش عالی از منظر سیاست ها، محتوای آموزشی، الگوهای اداری و خط مشی ها به صورت تطبیق بین ایران و آن گونه که آموزش عالی در زمینه و زمانه ی مدرنیته ظهور کرده است، مسئله آموزش عالی در ایران را فهم کند و از این طریق وضع موجود آموزش عالی در ایران را در مقابل آنچه آموزش عالی «در راه» نامیده شده است، قرار دهد. این دوره طی ۱۶جلسه، چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۴-۱۶ با حضور با حضور دکتر محمد بلوریان به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

درباره استاد:

محمد بلوریان
دانش آموخته دکتری مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
مدیر اندیشکده نهاد دانش

محورهای دوره:

بررسی مسئله آموزش عالی ایران در چارچوب فکری
تاریخ اکنون تحولات آموزش عالی
جامعه شناسی تاریخی آموزش عالی

هزینه شرکت در دوره:

۱۶ جلسه ۱۲۰هزارتومان

تخفیفات:

برای اعضای تشکل های دانشجویی و طلاب: ۶۰ هزار تومان

شرکت در یکی از دوره‌های جاری کانون: ۶۰ هزار تومان

ثبت نام به صورت گروهی(۳نفر یا بیشتر): ۶۰ هزار تومان

شروع جلسات:

از چهار شنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

زمان:

چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۴ الی ۱۶دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.