جایگاه جمهور مردم در نظام سیاسی ایران

فیلم کامل سی و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «جایگاه جمهور مردم در نظام سیاسی ایران» این نشست با حضور سید سجاد سجادی (دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران) و حسین عزیزی (معاونت سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق) برگزار شد.
جایگاه جمهور مردم در نظام سیاسی ایران

فیلم کامل سی و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «جایگاه جمهور مردم در نظام سیاسی ایران»
این نشست با حضور سید سجاد سجادی (دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران) و حسین عزیزی (معاونت سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.