جهت گیری تخصصی: روش تصمیم گیری و انتخاب آینده تخصصی

فیلم کامل پنجاه و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور امیر شعبان جولا (دبیر کمیته طراحی رویداد جهت گیری تخصصی) و علیرضا بصیری (دبیر رویداد جهت گیری تخصصی) برگزار شد.
جهت گیری تخصصی: روش تصمیم گیری و انتخاب آینده تخصصی

فیلم کامل پنجاه و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور امیر شعبان جولا (دبیر کمیته طراحی رویداد جهت گیری تخصصی) و علیرضا بصیری (دبیر رویداد جهت گیری تخصصی) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.