عقیده باطل

آیا آنها که امام حسین را کشته اند به شفاعت جدش امید بسته اند؟

دکتر محمدرضا سنگری ازتفکر ارجاء و مرجئه در عاشورا خواهد گفت…

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.