حکمرانی؛ فرمول جدید

حاکمیت عمودی و مدیریت دولت ها دیگر تنها نرم افزار هدایت کشورها نیست؛ امروز حرف از مدل های حکمرانی در میان است. بازیگرانی قرار است با دولت مشارکت و شراکت کنند!
حکمرانی؛ فرمول جدید

حاکمیت عمودی و مدیریت دولت ها دیگر تنها نرم افزار هدایت کشورها نیست؛ امروز حرف از مدل های حکمرانی در میان است. بازیگرانی قرار است با دولت مشارکت و شراکت کنند!؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.