خاورمیانه ی بزرگ یا اسلامی؟

خاورمیانه دست کیست؟ آیا نقشه آمریکا برای تغییر نقشه منطقه و ایجاد خاورمیانه بزرگ عملی خواهد شد یا جریان مقاومت تقدیر دیگری را رقم خواهد زد؟
خاورمیانه ی بزرگ یا اسلامی؟
خاورمیانه دست کیست؟ آیا نقشه آمریکا برای تغییر نقشه منطقه و ایجاد خاورمیانه بزرگ عملی خواهد شد یا جریان مقاومت تقدیر دیگری را رقم خواهد زد؟
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.