خرد پیشه ی پارسا

در روزگاری که اسلام بیش از هر زمانی نیاز به دفاع علمی دقیق و عمیق فلسفی داشت، علامه طباطبایی نخستین فیلسوف مسلمان شیعه بود که با بصیرت به این ضعف در پایگاه معرفتی اسلام با نقد مبانی معرفت شناسی فلسفه های غربی و اندیشه های چپ از منظر معارف عقلی اسلامی علم دفاع از اسلام را به سهم خویش به دوش کشید.
خرد پیشه ی پارسا

در روزگاری که اسلام بیش از هر زمانی نیاز به دفاع علمی دقیق و عمیق فلسفی داشت، علامه طباطبایی نخستین فیلسوف مسلمان شیعه بود که با بصیرت به این ضعف در پایگاه معرفتی اسلام با نقد مبانی معرفت شناسی فلسفه های غربی و اندیشه های چپ از منظر معارف عقلی اسلامی علم دفاع از اسلام را به سهم خویش به دوش کشید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.