دانشجویان و رسمی ترین تریبونشان !

نشریات دانشجویی همواره یکی از تریبون های دانشجویی و تمرین آنها برای اندیشه ورزی، مطالبه گری و ترویج سبک زندگی دانشجویی بوده است؛ جریان سازی ها، حاشیه ها و انتشار و توقیف همواره خبر از نبض داشتن فعالیت های دانشجویی می داده اما چرا این مسئله هم مانند بسیاری دیگر از نمودهای زنده بودن جریان های دانشجویی دچار چالش شده است؟
دانشجویان و رسمی ترین تریبونشان !

نشریات دانشجویی همواره یکی از تریبون های دانشجویی و تمرین آنها برای اندیشه ورزی، مطالبه گری و ترویج سبک زندگی دانشجویی بوده است؛ جریان سازی ها، حاشیه ها و انتشار و توقیف همواره خبر از نبض داشتن فعالیت های دانشجویی می داده اما چرا این مسئله هم مانند بسیاری دیگر از نمودهای زنده بودن جریان های دانشجویی دچار چالش شده است؟

بیست و پنجمین نشست گفتگوهای تشکل های دانشجویی صریح تر پیرامون نظرات و موضع تشکل ها در اینباره صحبت شده است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.