دانشگاه فاقد پژوهش مشکل گشا!

دانشگاه می بایست برای حل مسائل جامعه راه حل علمی ارائه دهد، از ابزارهای این نهاد برای رسیدن به راه حل ها، پژوهش کاربردی است اما آمار نشان می دهد این نوع پژوهش کارآمدی لازم را ندارد، نمایندگان تشکل های دانشجویی در اینباره به بحث و تبادل نظر می پردازند.
دانشگاه فاقد پژوهش مشکل گشا!

دانشگاه می بایست برای حل مسائل جامعه راه حل علمی ارائه دهد، از ابزارهای این نهاد برای رسیدن به راه حل ها، پژوهش کاربردی است اما آمار نشان می دهد این نوع پژوهش کارآمدی لازم را ندارد، نمایندگان تشکل های دانشجویی در اینباره به بحث و تبادل نظر می پردازند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.