دانشگاه و بی مسئلگی !

"مسئله" گمشده این روزهای فضای دانشگاه است؛ آنچه موتور محرک دانشجو و تشکل های دانشجویی در جنبش ها، فعالیت ها و زیست دانشجویی بود حالا آنطور که می بایست مجلی از اعراب ندارد، اما آیا مسئله دانشجویان تغییر کرده است یا کلا مسئله محوری در دانشگاه مرده است؟
دانشگاه و بی مسئلگی !

“مسئله” گمشده این روزهای فضای دانشگاه است؛ آنچه موتور محرک دانشجو و تشکل های دانشجویی در جنبش ها، فعالیت ها و زیست دانشجویی بود حالا آنطور که می بایست مجلی از اعراب ندارد، اما آیا مسئله دانشجویان تغییر کرده است یا کلا مسئله محوری در دانشگاه مرده است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.