دانشگاه و مسئله محوری

جامعه با مسائل و چالش های گوناگون در حوزه های سیاسی اقتصادی اجتماعی مواجه است، از نهادهای مختلفی برای حل این مسائل انتظار وجود دارد که دانشگاه یکی از اصلی ترین آنها است اما آیا دانشگاه امروز نقش موثری در حل مسائل جامعه دارد؟ نمایندگان تشکل های دانشجویی دراینباره به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.
دانشگاه و مسئله محوری

جامعه با مسائل و چالش های گوناگون در حوزه های سیاسی اقتصادی اجتماعی مواجه است، از نهادهای مختلفی برای حل این مسائل انتظار وجود دارد که دانشگاه یکی از اصلی ترین آنها است اما آیا دانشگاه امروز نقش موثری در حل مسائل جامعه دارد؟ نمایندگان تشکل های دانشجویی دراینباره به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.