دانش بنیان ها و علوم انسانی

دانش بنیان ها و علوم انسانی

نوع ارتباط علوم انسانی و دانش بنیان ها خاص تر از آنچه است که در حوزه های فنی و پزشکی تجربه شده است. این مسئله خود را در نگرش ها و نوع حمایت ها از علوم انسانی در حوزه دانش بنیان نیز نشان می دهد، نمایندگان تشکل های دانشجویی در این باره به گفتگو نشسته اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.