درباره ناآرامی های دانشگاه!

درباره ناآرامی های دانشگاه!

آیا کنش دانشجویان در ناآرامی های اخیر، “اعتراض” بود؟ سطح مطالبات و کنش گری دانشجویان در اعتراضات و ناآرامی های اخیر چه ریشه هایی دارد؟
معرکه چهارم بستر یک گفتگوی چالشی پیرامون اعتراضات بوده است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.