درس زندگی یا کلاس دانشگاه

دروس معارف اسلامی از نگاه برخی ، از آن دست واحد هایی است که باید آن را به هر نحوی پاس کرد؛ اما دلیل این عدم جذابیت دروس معرفتی، در چیست؟
درس زندگی یا کلاس دانشگاه

دروس معارف اسلامی از نگاه برخی ، از آن دست واحد هایی است که باید آن را به هر نحوی پاس کرد؛ اما دلیل این عدم جذابیت دروس معرفتی، در چیست؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.