در اسارت جادو

در اسارت جادو

غرب با ادعای مدرنیته و مادی گرایی، همواره توجه ویژه ای به جادو داشته است!
این مسئله نمود خاصی در رسانه های این جبهه فکری دارد و هری پاتر مثالی بارز از این نوع رفتار در غرب می باشد.

شابک هفته، در این باره می گوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.