در مسیر دانش بنیان شدن

در مسیر دانش بنیان شدن

تشکل ها چگونه می توانند از دانش، ارزش افزوده ایجاد کنند؟ دانش بنیان شدن آنها چه الزامات و بایسته هایی دارد و وضعیت کنونی آنها در این مسیر چگونه است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.