دور باطل

دور باطل

بنیادهای اندیشه ی تساهل در کدام شرایط اجتماعی سیاسی و با تاکید بر چه آرایی مطرح شد؟ راهکار های رعایت اصل تسامح و ایده اساسی اندیشمندان، درباره لزوم تساهل و مدارا در جامعه چیست؟ آیا این مفهوم، یک دور باطل در تاریخ اندیشه ی فلسفی غرب محسوب می شود؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.