دولت جوان انقلابی زیر ذره بین تشکل ها

دولت جوان انقلابی چرا و از کجا مطرح شد؟ آیا این دولت راهکاری برای پیشرفت نظام اسلامی است؟ ویژگی و کار ویژه های آن چیست و با چه چالش هایی در سیستم اداری و سیاسی کشور روبرو خواهد شد؟
دولت جوان انقلابی زیر ذره بین تشکل ها

دولت جوان انقلابی چرا و از کجا مطرح شد؟ آیا این دولت راهکاری برای پیشرفت نظام اسلامی است؟ ویژگی و کار ویژه های آن چیست و با چه چالش هایی در سیستم اداری و سیاسی کشور روبرو خواهد شد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.