دیکتاتوری بر کارگران

شورای انقلابی روسیه که به اسم کارگران روسی به پیروزی رسیده و قرار بود از حقوق آنها پشتیبانی کند تبدیل به یک دیکتاتور علیه کارگران شد... .
دیکتاتوری بر کارگران

شورای انقلابی روسیه که به اسم کارگران روسی به پیروزی رسیده و قرار بود از حقوق آنها پشتیبانی کند تبدیل به یک دیکتاتور علیه کارگران شد… .

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.