رازِ همبستگی

ایران به دلیل موقعیت خاص طبیعی، جغرافیایی و سیاسی خود، از سپیده دم تاریخ تاکنون، حوادث پر شماری را از سرگذرانده است. چه عاملی این کشور را در برابر هجوم ها و غارت متجاوزان، همچنان پا بر جا نگه داشته است؟
رازِ همبستگی

ایران به دلیل موقعیت خاص طبیعی، جغرافیایی و سیاسی خود، از سپیده دم تاریخ تاکنون، حوادث پر شماری را از سرگذرانده است. چه عاملی این کشور را در برابر هجوم ها و غارت متجاوزان، همچنان پا بر جا نگه داشته است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.