رویای کلمب

آنچه رویای فاتحان قاره نو بوده ، اکنون در قلمرو هالیوود در حال تحقق است.
رویای کلمب

آنچه رویای فاتحان قاره نو بوده ، اکنون در قلمرو هالیوود در حال تحقق است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.